Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ OSADA SŁUSZEWO

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania strony internetowej sluszewo.pl dalej [„Strona Internetowa”] prowadzonej przez [„Dostawcę usług”] Zdzisław Jereczek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Osada Słuszewo Zdzisław Jereczek z siedzibą w Luzinie (84-242), Robakowo, ul. Wejherowska, nr 2, 84-242, Numer NIP 5881746876, Numer REGON 220805236, adres poczty elektronicznej biuro@sluszewo.pl i zwany będzie dalej „Regulaminem”.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także do osób fizycznych posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również do osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, jednakże której ustawa przyznaje osobowość prawną. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Dostawca usług. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności dostępne na stronie internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego ze strony internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Dostawcy usług).
 4. Definicje:
  1. Formularz Rezerwacji – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający rezerwację doby hotelowej, w szczególności poprzez wybór terminu oraz apartamentu oraz określenie warunków Umowy Świadczenia Usług Hotelowych, w tym sposobu płatności,
  2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz umożliwiający kontakt Użytkownika z Dostawcą usług w przedmiocie usług świadczonych przez Dostawcę usług,
  3. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Dostawcę usług za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Dostawcy usług cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o treściach dodawanych na stronę internetową,
  4. Przekaz danych – Usługa Elektroniczna świadczona przez Dostawcę danych umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z treściami znajdującymi się na stronie internetowej, 
  5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą usług;
  7. Umowa Świadczenia Usług Hotelowych – umowa zamówienia przez Użytkownika odpłatnego pobytu w apartamentach Osady Słuszewo zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą usług za pośrednictwem Strony Internetowej, 
  8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę Usług w postaci Formularza Rezerwacji, Formularza Kontaktowego, Newslettera, Przekazu danych.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Użytkownika i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. 
 6. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, jednakże postanowienia nowego Regulaminu będą obowiązywać jedynie do Umów zawartych po jego opublikowaniu na Stronie internetowej i zapoznaniu się z jego treścią przez Użytkowników jeszcze przed zawarciem Umowy.  
 1. Wymagania techniczne.

Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) dostęp do poczty elektronicznej, (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366×768, 360×640, lub 1920×1080; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Usługi elektroniczne dostępne na stronie internetowej.
 1. Na stronie internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rezerwacji, Formularz Kontaktowy, Newsletter oraz Przekaz danych. Usługi elektroniczne są bezpłatne i świadczone przez czas nieoznaczony, aż do momentu rezygnacji z usługi przez Użytkownika. 
 2. Proces odbywa się poprzez wskazanie przez Użytkownika jego adresu e-mail. Na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdzającym zakończenie procesu Rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest kliknąć w link aktywacyjny lub skopiować go do paska adresu swojej przeglądarki internetowej, a następnie potwierdzić przyciskiem „Enter”. Następnie w przeglądarce internetowej wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, a Użytkownik będzie mógł zalogować się do swojego Konta.
 3. Korzystanie z Formularza Rezerwacji możliwe jest:
    1. Po wprowadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Użytkownik wybiera w treści formularza daty pobytu oraz rodzaj apartamentu. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami i żądających wystawienia faktury VAT niezbędne jest także podanie nazwy firmy, siedziby firmy oraz numeru NIP. 
    2. Po kliknięciu pola  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). 
 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Dostawcy Usług, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie (adresy wskazane w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. W trakcie korzystania z Usług Elektronicznych, jak również w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Użytkownik zobowiązany jest do: 

a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 

b) aktualizacji danych w przypadku ich późniejszej zmiany.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Dostawcę usług oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony internetowej Użytkownik może składać pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Dostawcę usług następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Korzystanie z usług.
 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Dostawcy usług, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a) korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania; 

b) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Dostawcy usług z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

c)  korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku, a określonego przede wszystkim treścią niniejszego Regulaminu i przepisów prawa powszechnego.

 1. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dostawcę usług o każdym przypadku naruszenia ich praw bądź praw osób trzecich w związku z korzystaniem ze strony internetowej.
 1. Warunki zawierania Umowy Świadczenia Usług Hotelowych
  1. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług Hotelowych między Użytkownikiem, a Dostawcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.
  2. Cena doby hotelowej uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami doby hotelowej oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na Stronie Internetowej w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Świadczenia Usług Hotelowych.
  3. Procedura zawarcia Umowy Świadczenia Usług Hotelowych za pomocą Formularza Rezerwacyjnego: 
   1. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług Hotelowych między Użytkownikiem, a Dostawcą usług następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacyjnego oraz dokonania uiszczenia płatności za pobyt.
   2. Po złożeniu zamówienia Dostawca Usług niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Dostawcę usług Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Dostawcy usług o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Świadczenia Usług Hotelowych. 
   3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Świadczenia Usług Hotelowych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. Treść tej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Strony Internetowej.
  4. Dostawca usług w celu ułatwienia sprawnego nawiązania Umowy Świadczenia Usług Hotelowych może nawiązać współpracę z Profitroom (https://www.profitroom.com/pl/polityka-prywatnosci/). Dostawca usług udostępnia wtedy dane osobowe na zasadach zawartych w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej oraz zasadach polityki prywatności przedsiębiorstwa Profitroom (link wskazany powyżej).
 1. Sposoby i terminy płatności za dobę hotelową.
  1. Dostawca usług udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Świadczenia Usług hotelowych:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Dostawcy usług,
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com, Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl, https://tpay.com/.
  1. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza Rezerwacyjnego. Brak dokonania płatności poczytuje się jako brak woli zawarcia Umowy Świadczenia Usług Hotelowych. 
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji 
  1. W przypadku, gdy usługa hotelowa nie była zgodna z warunkami Umowy Świadczenia Usług Hotelowych, Użytkownik w trakcie pobytu zgłasza brak spełnienia warunków Umowy. Użytkownik reklamacje może zgłosić również po terminie pobytu w Osadzie Słuszewo. W takim przypadku Użytkownik może złożyć reklamację na piśmie bądź w formie elektronicznej z załączeniem dowodów (filmy, zdjęcia).
  2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia pobytu do warunków zgodnych z Umową Świadczenia Usług Hotelowych lub oświadczenia o obniżeniu ceny oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  4. Dostawca wskazuje, iż informacje pomocne w zakresie składania reklamacji znajdują się na stronie https://konsument.gov.pl/wynajem-noclegu-prawa-konsumenta/.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  1. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dostawca usług zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych. W zakresie, w jakim Dostawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on Administratorem tych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  2. Użytkownik ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania dotyczących go danych osobowych poprzez: 

a. wybór świadczonych na jego rzecz Usług, 

b. podjęcie decyzji o podaniu lub niepodaniu Dostawcy usług danych oznaczonych jako dobrowolne, 

d. wykonywanie przysługujących Użytkownikowi praw określonych w art. 15-22 RODO, 

e. dobrowolne wyrażanie lub cofanie zgody na przetwarzanie danych w celach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika. 

  1. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej.
 1. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.